Cele mai bune solutii pentru problema "Critici"
(ziua2, problema3)


Punctaj Maxim : 75 puncte

Solutii :
Podeanu Dan - Bucuresti - 75 puncte
Dumitrescu Bogdan - Prahova - 55 puncte
Nicolescu Mihai - Brasov - 55 puncte
Comisia Centrala
Fisierele de teste


Program realizat de elevul Podeanu Dan - rezultat final : premiu II - 112 puncte

{$A+,B-,D+,E+,F-,G+,I+,L+,N+,O-,P-,Q-,R-,S+,T-,V+,X+,Y+}
{$M 65520,0,655360}

type
 critic = array[0..20] of byte;
 critic_list = array[1..100] of critic;
 adiacenta = array[1..100, 1..100] of byte;
 big_adiacenta = array[1..102, 1..102] of byte;

var
 c, r: byte;
 cl: critic_list;
 a: adiacenta;
 b, b2: big_adiacenta;
 s, t: byte; n: byte;

procedure InitData;
begin
 fillchar(cl, sizeof(cl), 0);
 fillchar(a, sizeof(a), 0);
end;

procedure ReadData;
var
 fin: text;
 i: integer;
begin
 assign(fin, 'CRITICI.IN'); reset(fin);
 read(fin, c); readln(fin, r);
 for i := 1 to c do begin
  cl[i][0] := 0;
  while(not(eoln(fin))) do begin
   inc(cl[i][0]);
   read(fin, cl[i][cl[i][0]]);
  end;
  readln(fin);
 end;
 close(fin);
end;

function QueryMatch(x, y: byte): boolean;
type
 hash = array[1..20] of byte;
var
 ii: byte;
 diffs: integer;
 v1, v2: critic;
 h: hash;

function GetMin(first, second: byte): byte;
begin
 if(first < second) then GetMin := first else GetMin := second;
end;

begin
 if(abs(cl[x][0] - cl[y][0]) <> 1) then begin
  QueryMatch := false;
  exit;
 end;
 ii := 1;
 diffs := 0;
 fillchar(h, sizeof(h), 0);
 if(cl[x][0] < cl[y][0]) then begin
  v1 := cl[x]; v2 := cl[y];
 end else begin
  v1 := cl[y]; v2 := cl[x];
 end;
 for ii := 1 to v1[0] do
  h[v1[ii]] := 1;
 for ii := 1 to v2[0] do
   if(h[v2[ii]] = 0) then inc(diffs);
 if(diffs = 1) then QueryMatch := true else QueryMatch := false;
end;

procedure MakeAdiacenta;
var
 i, j: integer;
begin
 for i := 1 to c do
  for j := (i + 1) to c do
   if(QueryMatch(i, j)) then begin
    a[i, j] := 1; a[j, i] := 1;
   end else begin
    a[i, j] := 0;
    a[j, i] := 0;
   end;
end;

function GetPos(x: byte): byte;
begin
 GetPos := x + 1;
end;

function GetS: byte;
begin
 GetS := 1;
end;

function GetT: byte;
begin
 GetT := c + 2;
end;

procedure MakeFluxInitialData;
var
 i, j: integer;
begin
 for i := 1 to c do begin
  for j := (i + 1) to c do
   if(a[i, j] = 1) then begin
{    writeln(i, ' ', j);}
    if((cl[i][0] mod 2) = 1) then
     b[GetPos(i), GetPos(j)] := 1 else
      b[GetPos(j), GetPos(i)] := 1;
   end;
  if((cl[i][0] mod 2) = 1) then b[GetS, GetPos(i)] := 1 else
   b[GetPos(i), GetT] := 1;
 end;
end;

{ ######### FLUX ######### }
procedure FluxIt;
type
 reached_set = set of byte;
 path_array = array[1..256] of byte;

var
 reached: reached_set;
 path: path_array;
 atpath: integer;
 FindT: boolean;
 i: integer;
 min: integer;

procedure Way(from: byte; at: byte);
var
 i: integer;
begin
 path[at] := from;
 reached := reached + [from];
 if(from = t) then begin
  FindT := true;
  atpath := at;
  exit;
 end;
 for i := 1 to n do
  if((b[from, i] = 1) and not(i in reached) and not(FindT)) then
   Way(i, at + 1);
end;

begin
 repeat
  atpath := 0;
  reached := []; FindT := false;
  Way(s, atpath + 1);
  if(FindT) then begin
   min := 32767;
   for i := 1 to atpath - 1 do
    if(b[path[i], path[i + 1]] < min) then
     min := b[path[i], path[i + 1]];
   if(min = 32767) then begin
    writeln('Error: invalid min at flux.');
    halt;
   end;
   for i := 1 to atpath - 1 do begin
    dec(b[path[i], path[i + 1]], min);
    inc(b[path[i + 1], path[i]], min);
   end;
  end;
 until(not(FindT));
end;

{ ######### WRITE RESULT ######### }
procedure WriteResult;
var
 i, j: integer;
 fout: text;
 count: integer;
begin
 assign(fout, 'CRITICI.OUT'); rewrite(fout);
 count := 0;
 for i := GetPos(1) to GetPos(c) do
  for j := GetPos(1) to GetPos(c) do
   if(b[i, j] - b2[i, j] = -1) then inc(count);
 writeln(fout, count);
 for i := GetPos(1) to GetPos(c) do
  for j := GetPos(1) to GetPos(c) do
   if(b[i, j] - b2[i, j] = -1) then writeln(fout, i - 1, ' ', j - 1);
 close(fout);
end;

begin
 InitData;
 ReadData;
 MakeAdiacenta;
 fillchar(b, sizeof(b), 0); fillchar(b2, sizeof(b2), 0);
 MakeFluxInitialData;
 b2 := b;
 s := GetS; t := GetT; n := c + 2;
 FluxIt;
 WriteResult;
end.

[BACK]


Program realizat de Comisia Centrala a Olimpiadei Nationale de Informatica

[BACK]


 

 

Fisierele de teste :

[BACK]